Algemene voorwaarden


Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan Klant medegedeeld.

Zodra de betaling door Silverscreen DVD is ontvangen, stuurt Silverscreen DVD de produkten zo spoedig mogelijk toe. Bij geen volledige betaling worden er geen produkten geleverd.

Silverscreen DVD raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 1 dag per e-mail te melden.

Silversceen DVD is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Indien produkten niet voorradig zijn en een levertijd van 4 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Silverscreen DVD contact met u op.

 Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Silverscreen DVD.  

Klant dient de betalingen aan Silverscreen DVD volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen.

Klant vrijwaart Silverscreen DVD voor alle aanspraken van derden.

In geval van overmacht is Silverscreen DVD niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Indien Silverscreen DVD een reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante produkten, vervangen of vergoed.

De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


 

OVERMACHT
1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan uitstel of vertraging bij de producent inzake de vervaardiging van het produkt, alsmede uitstel of vertraging bij de levering van het produkt aan ons, alsmede een eventueel rechterlijk verbod of dreiging van een zodanig rechterlijk verbod op levering van het produkt.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zullen wij wederpartij daarvan mededeling doen en is zij alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval wij noch de wederpartij enige aanspraak op vergoeding van schade of kosten kunnen maken.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

 

GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen , tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing